In Memoriam Heinrich Dobelmann

door: Frits Schalij

Op 26 september 1936 verscheen er in de Nieuwe Tilburgsche Courant een In Memoriam over Heinrich Dobelmann die het schaakleven van onze voorzitter belichtte van de hand van Emiel Mulder.

Emiel Mulder (geboren 1910) kwam oorspronkelijk uit den Bosch en werd in 1927 en 1928 de eerste en tweede NBSB kampioen. In 1931 ging hij medicijnen studeren in Amsterdam maar bleef nog jarenlang een wekelijkse schaakrubriek namens de NBSB verzorgen in de Nieuwe Tilburgsche Courant samen met Jos Opdenoordt die de probleemstellingen verzorgde. Later verhuisde Emiel Mulder naar Eindhoven en werd drie keer kampioen van onze club.

Opmerkelijk is dat Emiel Mulder het steevast heeft over Dobbelman in plaats van Dobelmann. De kopie die ik heb van zijn In Memoriam is te onscherp om online te kunnen lezen. Daarom heb ik de tekst overgetypt (niet letterlijk overgetypt natuurlijk, gebruikmakend van moderne programmatuur) en de partijen in onze moderne partijviewer gezet.
Ik hoop dat de lezer door deze rubriek een beter beeld krijgt van de schaker Heinrich Dobelmann.

 

Schaakrubriek v.d. Brab. Schaakbond
Hoofdredacteur E. A. J. M. MULDER
Tulpstraat 5 — Amsterdam

IN MEMORIAM H. DOBBELMAN.
Met onsteltenis vernamen wij het dramatisch overlijden van den heer H. Dobbelman in leven secretaris van den Brabantschen Schaakbond en voorzitter der Eindhovensche Schaakvereeniging.

Nog daags te voren, op de jaarvergadering van den Bond, had deze opnieuw zijn vertrouwen uitgesproken, door hem wederom tot secretaris en wedstrijdleider te benoemen eene functie, welke hij reeds vijf jaar met opgewektheid, werkkracht en enthousiasme had vervuld.

De heer Dobbelman was een harde, stoere werker en een vriend voor allen, die met hem in relatie stonden. Steeds was hij vol goeden moed en bedacht hij nieuwe plannen om het schaakleven in Brabant, en in Eindhoven in het bijzonder, omhoog te stuwen. Zoo was hij thans reeds ijverig bezig de feestelijkheden en wedstrijden voor het a.s. 20 jarig jubileum der Eindhovensche Schaakvereeniging voor te bereiden. Het heeft echter niet zoo mogen zijn! Hij is van ons heengegaan en hij zal een groote leegte in het Brabantsche schaakleven achterlaten.

Moge hij in vrede rusten!

PARTIJ No. 455.
Wijlen de heer Dobbelman was, behalve schaakorganisator, ook een sterk schaakspeler. Hij maakte geregeld deel uit van het eerste achttal en heeft ook in de winterwedstrijden der Eindhovensche Schaakvereeniging menig succes behaald. In ons archief troffen wij onderstaande partijen aan, resp. in 1931 en 1932 te Eindhoven gespeeld.

 

oorspronkelijk artikel

Voor meer artikelen zie Schaakrubriek.